جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

جوان بخش

مجری کسب و کار شماره ۶
متراژ 325 متر مربع
تاریخ شروع کار 24 آذر 1398
تاریخ پایان کار 24 آذر 1398