جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

فخاری

مجری کسب و کار شماره ۶
متراژ 93 متر مربع
تاریخ شروع کار 22 آذر 1398