جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

نائح

مجری کسب و کار شماره ۶
متراژ 200 متر مربع
تاریخ شروع کار 23 آذر 1398