جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 12-237

پروژه افسریه خیابان ۱۲ پلاک ۲۳۷

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 14 بهمن 1397