جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 36-285.287

پروژه افسریه خیابان ۳۶ بین اول اتوبان پلاک ۲۸۵ و ۲۸۷

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 30 مهر 1397