جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 33 - 45.47

پروژه افسریه خیابان ۳۳ بین اول اتوبان پلاک چهل و هفت و چهل و پنج

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 29 بهمن 1397