جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

میکروژئودزی و پایش ژئودتیک گود خانه شهر واقع در میدان امام خمینی

گود خانۀ شهر با ابعاد تقریبی ۳۷*۱۳۴ متر و با عمق حدود ۱۰ متر در منطقه‌ای با بار ترافیکی زیاد واقع شده و دقیقاً خط چهار متروی تهران از زیر آن عبور می‌کند، لذا پایش و انجام عملیات میکرژئودزی گود از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از سوی سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران به این مشاور واگذار شده است.
اهم فعالیت‌های انجام شده در این پروژه عبارتند از:
۱- طراحی شبکه پایش ژپودتیک با توجه به شرایط منطقه و ابعاد گود
۲- ایجاد پیلارهای استاندارد منطبق بر نشریه ۵-۱۱۹ با عنوان جلد پنجم دستورالعملهای همسان نقشه برداری-میکروژئودزی
۳- استقرار اکیپ نقشه‌برداری در ساعت‌های مشخص و با فواصل زمانی مشخص (دو هفته یکبار) در محل پروژه
۴- اندازه‌گیری پارامترهای پایه مثل فشار و درجه حرارت در شروع و در حین اجرای عملیات
۵- برداشت مشاهدات طول و زاویه بین پیلارها و نقاط نشانه به طوری‌که هر مشاهده حداقل ۵ کوپل تکرار شود.
۶- پردازش و آنالیز مشاهدات قبل از سرشکنی جهت حذف مشاهدات اشتباه احتمالی
۷- سرشکنی شبکه به روش کمترین مربعات با بهره گیری از نرم افزار تخصصی
۸- پردازش و آنالیز نتایج سرشکنی و حذف مشاهدات اشتباه یا ناهمگن احتمالی از کل مشاهدات
۹- سرشکنی مجدد پس از حذف مشاهدات ناهمگن و محاسبه مختصصات همه نقاط و برآورد ابعاد و جهت بیضی های خطا
۱۰- ترسیم موقعیت و بیضی‌های خطای مطلق ۹۵٪ همه نقاط و آنالیز شرایط هر مرحله نسبت به مراحل قبل
۱۱- تهیه گزارش میکروژئودزی و پایش ژئودتیک و ارائه به کارفرما

مجری مهندسین مشاور سرمدنگار
تاریخ شروع کار 07 آبان 1398