جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

نوع: کششی- برانکاردبر - تخت بر- مسافربر- مونشارژ
تعداد/دستگاه: 12
توقف: 2 تا 9
ظرفیت: 1600-1000-450-200
محل: تهران

مجری شرکت آسانسور و پله برقی رازی
تاریخ شروع کار 11 فروردین 1399