جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

HOTEL MOGHOFE

Location : lraq_Najaf
Number Of Stories : 7
Framing system :
IMF (X direction )
SCBF ( Y direction)( Chevron brace)
Design challenge : heavy loading and Saturatio soil
Qa= 0.7 kg/cm2

Structural Designer : Mohammad Ali Maleki
Tnx to

مجری طراح سازه ساختمان
تاریخ شروع کار 21 بهمن 1398