جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پروژه میرداماد خیابان البرز خیابان قبادیان غربی

ارسال شده در 28 اسفند 1398 ساعت 14:21 پروژه میرداماد خیابان البرز خیابان قبادیان غربی .

پایدارسازی گود و نیلینگ و انکراژ پروژه میرداماد خیابان البرز خیابان قبادیان غربی .
عمق گودبرداری ۱۵ متر

سیستم سازه نگهبان : نیلینگ و انکراژ و سلجر شناور

تعداد مشاهده: 130
پروژه میرداماد خیابان البرز خیابان قبادیان غربی