جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پروژه میرداماد خیابان البرز خیابان قبادیان غربی .

سیستم سازه نگهبان : نیلینگ و انکراژ و سلجر شناور

مجری آروین ترانشه ایستا
تاریخ شروع کار 19 اسفند 1398