جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

بازسازی مصلی بزرگ قم

ارسال شده در 26 اسفند 1398 ساعت 19:36 بازسازی مصلی بزرگ قم

کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی – سازمان مجری
ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی
مشاور:مهندسین مشاور طراحان البرز
سال شروع فاز اول: 1387
سال شروع فاز دوم: 1391

تعداد مشاهده: 57
بازسازی مصلی بزرگ قم