جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

بازسازی مصلی بزرگ قم

کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی – سازمان مجری

مجری شرکت رس
تاریخ شروع کار 25 اسفند 1398