جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی پیمانکار ارماتوربندی

پیمانکار ارماتور بندی اجرای اسکلت بتنی وفندانسیون

نام مدیر عامل عزت قزلباش
آدرس شرکت ارومیه شهرک ویلاشهر