جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

مجتمع اداری مخابرات اهواز

ارسال شده در 26 اسفند 1398 ساعت 19:59 مجتمع اداری مخابرات اهواز

کار فرما : وزارت پست وتلگراف و تلفن

(وزارت ارتباطات و فن آوری اطاعات)

مشاور : مهندسین مشاور تدبیر و عمران همراه با شرکت مخابرات استان خوزستان

محل پروژه : اهواز- انتهای کیان پارس

زیر بنا : 25000متر مربع

محوطه سازی : 10000مترمربع همراه با 50000مترمربع زمین ورزشی

شروع : 1369

پایان : 1375

تعداد مشاهده: 113
مجتمع اداری مخابرات اهواز