جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

بهشتی

مجری کسب و کار شماره ۶
متراژ 360 متر مربع
تاریخ شروع کار 24 آذر 1398