جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

یگانه

مجری کسب و کار شماره ۶
متراژ 120 متر مربع
تاریخ شروع کار 22 آذر 1398