جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

شفیعی

مجری کسب و کار شماره ۶
متراژ 78 متر مربع
تاریخ شروع کار 22 آذر 1398