جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

بیگی

مجری کسب و کار شماره ۶
متراژ 200 متر مربع
تاریخ شروع کار 21 آذر 1398