جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

16545290

ساختمان مذکور توسط جناب آقای پدرام در منطقه 2 تهران به آدرس شهرک غرب - میدان صنعت - خیابان ایران زمین - خیابان گلستان با کاربری اداری و تجاری در حال ساخت می باشد. این ساختمان دارای اسکلت فلزی در تعداد طبقات 38 طبقه و 3 طبقه منفی می باشد که زیربنای مفید در حال ساخت بیش از 33000 مترمربع در زمینی بیشتر از 1500 مترمربع می باشد.

مجری پشتیبان شماره 2
تاریخ شروع کار 26 بهمن 1399