جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پروژه سیدان 3

این پروژه در 4 طبقه در سال 98 ساخته شده است.

مجری سیدان
تاریخ شروع کار 08 مهر 1398