جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

10031

بهترین لوکیشن منطقه برای ساخت وساز
دارای پروانه ساخت
انبوه سازی
تمام هزینه ها پرداخت شده
تک مالک
شرایط عالی برای مشارکت در ساخت

مجری مشاور املاک 1
تاریخ شروع کار 28 خرداد 1399