جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 19-279

پروژه افسریه خیابان ۱۹ پلاک ۲۷۹

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 15 بهمن 1397