جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 11-191

پروژه افسریه خیابان ۱۱ بین اول و دوم پلاک ۱۹۱

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 17 مهر 1397