جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 10-291.293

پروژه افسریه خیابان 10 پلاک 291 و 293

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 09 فروردین 1397