جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 13-55

پروژه افسریه خیابان ۱۳ بین سوم و چهارم پلاک ۵۵

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 11 تیر 1398