جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 12-235

پروژه افسریه خیابان ۱۲ پلاک ۲۳۵

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 10 اردیبهشت 1398