جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 16-63

پروژه افسریه خیابان ۱۶ بین دوم و سوم پلاک ۶۳

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 06 آذر 1397