جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 20-197

پروژه افسریه خیابان بیست بین دوم و سوم پلاک ۹۷

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 14 اسفند 1397