جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 22- 139

پروژه افسریه خیابان ۲۲ بین دوم و سوم پلاک ۱۳۹

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 08 خرداد 1399