جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 23- 123.125.127

پروژه افسریه خیابان ۲۳ بین دوم و سوم پلاک های ۱۲۳ ۱۲۵ و ۱۲۷

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 05 شهریور 1398