جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 26-152.154

پروژه افسریه خیابان ۲۶ بین دوم و سوم پلاک های ۱۵۲ و ۱۵۴

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 18 اردیبهشت 1397