جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 28-232.234

پروژه افسریه خیابان ۲۸ بین اول و دوم پلاک های ۲۳۲ و ۲۳۴

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 07 فروردین 1397