جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 32-186.188

پروژه افسریه خیابان ۳۲ بین اول و دوم پلاک ۱۸۶ و ۱۸۸

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 14 خرداد 1398