جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 38-271

پروژه افسریه خیابان ۳۸ بین اول اتوبان پلاک ۲۷۱

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 03 شهریور 1398