جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 36-159.161

پروژه افسریه خیابان ۳۶ بین اول و دوم پلاک ۱۵۹ و ۱۶۱

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 09 آبان 1397