جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 35-288.290

پروژه افسریه خیابان ۳۵ بین اول اتوبان پلاک ۲۸۸ و ۲۹۰

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 06 آذر 1397