جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 35-296.298

پروژه افسریه خیابان ۳۵ بین اول و اتوبان پلاک ۲۹۸ و ۲۹۶

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 09 آبان 1397