جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 34-228،230

پروژه خیابان افسریه، خیابان ۳۴ بین اول اتوبان پلاک ۲۳۰ و ۲۲۸

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 03 دی 1397