جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 34-221.223

پروژه افسریه خیابان ۳۴ بین اول اتوبان پلاک ۲۲۱ و ۲۲۳

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 11 دی 1397