جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 34-280.282

پروژه افسریه خیابان ۳۴ بین اول اتوبان پلاک ۲۸۲ ۲۸۲

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 09 مهر 1398