جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 33-64.66

پروژه افسریه خیابان ۳۳ بین اول اتوبان پلاک ۶۶ و ۶۴

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 04 آذر 1398