جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خیابان 13

این ساختمان توسط مجموعه گل نرگس با مدیریت جناب آقای رضا گلبداغی در تاریخ 1399/02/01 با تعداد طبقات شش طبقه شروع شده است.
اسکلت این ساختمان از نوع بتنی است.

مجری گل نرگس
تاریخ شروع کار 01 اردیبهشت 1399