جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

ساماندهی رودخانه هاي شهرستان لردگان

عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات تعیین حدو حریم بستر و مطالعات مرحله اول ساماندهی رودخانه هاي شهرستان لردگان – بروجن ( چهارمحال بختیاري) – بطول 42 کیلومتر

مجری شرکت مهندسین مشاور پژوهاب شرق
تاریخ شروع کار 15 اردیبهشت 1394