جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

تصفيه خانه  ناحيه صنعتی ابرکوه یزد

نظارت عالیه و کارگاهی طرح تصفيه خانه فاضلاب مشترک شهرک و ناحيه صنعتی ابرکوه یزد

مجری شرکت مهندسین مشاور پژوهاب شرق
تاریخ شروع کار 13 مرداد 1394