جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

بیمارستان 1000 تختخوابی خاتم قم

کارفرما : هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد
مدیر طرح: مهندسان مشاور لیمان
طراح: مهندسان مشاورMoser اتریش
متراژ زیربنا : 160.000مترمربع
طراحی: سال 1395
مکان: قم، جاده پردیسان کهک

مجری مهندسان مشاور لیمان
تاریخ شروع کار 12 مرداد 1395