جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

حوزه علمیه بوشهر

اجرای بهسازی بستر ساختمان اداری مدیرت حوزه علمیه بوشهر به روش اختلاط عمیق خاک (دیپ میکسینگ)

مجری شرکت خدمات بهسازی خاک سامان پی
تاریخ شروع کار 02 آبان 1397