جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

بیمارستان بقیه الله

تعمیرات چیلر هواخنک و VRF – سردخانه بیمارستان بقیه الله. نگهداری سیستم برودت سی تی آنژیوگرافی تعمیرات سیستم کنترلی هواساز ها بخش اطفال

مجری شرکت تهویه و برودت گستر پرگاس
تاریخ شروع کار 12 اردیبهشت 1396