جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

مطالعات ژئوتکنيک پروژه ونیزیا

کارفرما: شرکت توسعه عمران ققنوس
زمان پروژه: ۱۳۹۵
محل پروژه: مازندران، کلارآباد
ویژگی های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک پروژه ونیزیا واقع در زمینی به مساحت ۴۲۰۰۰ مترمربع می باشد که قرار است در محل پروژه دو برج ۱۳ طبقه، یک مجموعه تجاری تفریحی ۳ طبقه و یک پارکینگ ۲ طبقه احداث گردد. عمق خاکبرداری برج ها ۸ متر، مجموعه تجاری تفریحی ۵/۰ متر و پارکینگ ۵/۵ متر است. جهت بررسی و شناخت لایه های زیرسطحی، اقدام به حفر ۸ گمانه ماشینی تا حداکثر عمق ۶۰ متر به روش آبشویی و چهار چاهک دستی تا حداکثر عمق ۵/۱ متر گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و دست نخورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش های صحرایی بارگذاری صفحه و دانهول و آزمایش های آزمایشگاهی شامل آزمایش های طبقه بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، وزن مخصوص، تحکیم، سه محوری تحکیم نیافته- زهکشی نشده، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک و PH خاک بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت. و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه های خاک محل پروژه تعیین و توصیه های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.

مجری شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی
تاریخ شروع کار 03 خرداد 1395