جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی رشت

کارفرما: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
ویژگی های پروژه: این پروژه، مطالعات ژئوتکنیک پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی واقع در استان گیلان، شهر رشت می باشد. محدوده مورد مطالعه شامل ساختمان بیمارستان در شش طبقه با مساحت کل ۱۲۸۲۶ مترمربع است. جهت بررسی و شناخت لایه های زیرسطحی، در محل احداث پروژه ۸ گمانه ماشینی تا حداکثر عمق ۳۰ متر و دو چاهک دستی با عمق کلی ۵/۲ متر جهت انجام آزمایش بارگذاری صفحه حفر گردید. در حین حفاری، نمونه برداری دست خورده و آزمایش نفوذ استاندارد SPT انجام پذیرفت. به منظور تعيين خصوصيات فيزیکی، شيميایی و مکانيکی خاک، آزمایش های صحرایی بارگذاری صفحه و دانهول و آزمایش های آزمایشگاهی شامل آزمایش های طبقه بندی خاک، حدوداتربرگ، دانه بندی، درصد رطوبت، برش مستقیم، وزن مخصوص، تک محوری، تحکیم، سه محوری تحکیم نیافته -زهکشی نشده، سه محوری تحکیم یافته –زهکشی شده، مقدار کلر خاک، مقدار سولفات خاک و PH خاک بر روی نمونه های معرف در آزمایشگاه این مهندسين مشاور انجام گرفت. و براساس نتایج حاصل، پارامترهای لرزه خیزی و پارامترهای مربوط به لایه های خاک محل پروژه تعیین و توصیه های فنی مرتبط با پروژه ارائه گردید.

مجری شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی
تاریخ شروع کار 15 شهریور 1395